เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเลขยกกำลัง
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping

ภูมิหลังของปัญหา

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นระดับชั้นที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อต่อยอดในเรื่องเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง ซึ่งได้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ตารางเชื่อมโยงทักษะ